Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van MTB-FLOW.

Artikel 2

Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

Artikel 3

U neemt geheel op eigen risico deel aan een activiteit. MTB-FLOW is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een verhuur / arrangement / activiteit.

Artikel 4

MTB-FLOW behoudt het recht een activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit of verhuur zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 5

De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 4 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan MTB-FLOW melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

Artikel 6

De verhuur, het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een verhuur / arrangement / activiteit worden afgelast.

Artikel 7

MTB-FLOW is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door MTB-FLOW georganiseerde activiteiten. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 8

Bij nalatigheid is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan eigendommen van MTB-FLOW of derden waarmee MTB-FLOW in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart MTB-FLOW voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9

Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen MTB-FLOW, de overige klanten en de leveranciers ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 10

MTB-FLOW behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd.

Artikel 11

U stemt ermee in dat MTB-FLOW gegevens bewaart. MTB-FLOW verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 12

Klachten dienen schriftelijk aan MTB-FLOW kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door MTB-FLOW schriftelijk is ontvangen.

Artikel 13

De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

Artikel 14

MTB-FLOW is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van MTB-FLOW redelijkerwijs mocht hebben. MTB-FLOW is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is MTB-FLOW tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan MTB-FLOW of de vertegenwoordiger van MTB-FLOW te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten. Artikel 16
MTB-FLOW behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

Artikel 17

Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer MTB-FLOW in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

Artikel 19

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MTB-FLOW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van MTB-FLOW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MTB-FLOW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.